Engleză → Franceză - speed bump

pronunție
n. casse-vitesse (m)

Engleză → Germană - speed bump

pronunție
Bodenschwelle, Beruhigungsschwelle, Rüttelschwelle, Fahrbahnhöcker, Bremsschwelle, Bremshügel, Fahrbahnschwelle, Holperschwelle, Krefelder/Moabiter Kissen

Engleză → Spaniolă - speed bump

pronunție
s. banda de frenado (f)


dictionary extension
© dictionarist.com