wholly în Poloneză

pronunție
adv. całkowicie, zupełnie, kompletnie, integralnie

Propozitii exemplu

Due to severe educational influence the child became a wholly different person.
Dzięki ostrej dyscyplinie to dziecko zmieniło się całkowicie.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
This is wholly attributable to their weak healthcare systems and the human resources crisis that is sweeping that sector.
Wynika to w pełni z tamtejszych słabych systemów opieki zdrowotnej oraz kryzysu zasobów ludzkich, który nęka ten sektor.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Furthermore, I would argue that water should be proclaimed public property and placed under public control, regardless of the fact that it is managed wholly or partly by the private sector.
Ponadto uważam, że woda powinna zostać uznana za własność publiczną i podlegać kontroli publicznej, bez względu na to, że sektor prywatny gospodaruje nią częściowo lub w całości.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
We often confuse dialogue with citizens with dialogue with organisations either wholly or partly funded by the Commission.
Dialog z obywatelami nierzadko myli nam się z dialogiem z organizacjami finansowanymi w całości lub w części przez Komisję.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
We must wholly condemn and punish these practices.
Musimy jednoznacznie potępić takie praktyki i karać je.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Because the international transport of goods by train is still being organised in a wholly ineffective manner.
Dlatego, że międzynarodowy transport towarów koleją jest nadal organizowany w sposób zupełnie nieefektywny.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
This seems to me, whether the allegations are true or false, to be yet another example of wholly improper behaviour.
W moim mniemaniu - bez względu na to, czy zarzuty są prawdziwe, czy nie - jest to jeszcze jeden przykład zupełnie nieodpowiedniego zachowania.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
For the rest, my sympathies are wholly social, and my support for this initiative should be seen in that light.
Poza tym moje sympatie są całkowicie prospołeczne, a moje poparcie tej inicjatywy należy postrzegać właśnie w tym świetle.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
The current problems are linked to the present financial crash, but to claim the crisis in the aviation industry is wholly down to this would be wrong.
Dzisiejsze trudności wiążą się z obecnym krachem finansowym, ale błędem byłoby twierdzenie, że kryzys w branży lotniczej jest jego wyłącznym następstwem.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
The timid, vague proposals in the text are neither sufficient nor wholly satisfactory, but at least they exist.
Nieśmiałe i mgliste wnioski przedstawione w tekście nie są ani wystarczające ani w zupełności satysfakcjonujące, ale przynajmniej są.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!

Sinonime
to a complete degree or to the full or entire extent (`whole' is often used informally for `wholly'): all, whole, completely, altogether, entirely, totally


© dictionarist.com