vitally în Poloneză

pronunție
adv. istotnie, decydująco, radykalnie

Propozitii exemplu

The issue of multilingualism is vitally important in the European context.
Zagadnienie wielojęzyczności jest w kontekście europejskim niezwykle ważne.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
This report is vitally important in the context of the work that the EU is carrying out on cohesion policy and on cooperation and development policy.
Przedmiotowe sprawozdanie jest niezwykle ważne w kontekście działań UE w dziedzinie polityki spójności oraz polityki współpracy i rozwoju.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
I just want to mention that it is vitally important for this data to be processed and collected by authorised staff and not to be used, in any circumstances, for other purposes.
Chciałam tylko nadmienić, że ogromnie ważne jest, aby dane te były gromadzone i przetwarzane przez uprawnionych do tego pracowników oraz aby w żadnym razie nie wykorzystywano ich do innych celów.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
I sometimes think that we are trying to ask for secure, stable supplies of vitally important raw materials while wielding a cudgel.
Czasem wydaje mi się, że zabiegamy o bezpieczne, stałe dostawy kluczowych surowców naturalnych, jednocześnie używając argumentu kija.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
In this respect, it is vitally important to guarantee migrants equal opportunities and to focus greater attention on combating discrimination against them.
Jest więc sprawą niezwykle ważną, by w tym względzie zapewnić osobom migrującym równe szanse i zwracać większą uwagę na zwalczanie ich dyskryminacji.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
I voted in favour of the regulation on a Community Ecolabel scheme, as I believe it is vitally important to encourage the sustainable production and consumption of products.
Głosowałam za przyjęciem rozporządzenia w sprawie wspólnotowego programu oznakowania ekologicznego, ponieważ uważam, że wspieranie zrównoważonej produkcji i konsumpcji produktów ma istotne znaczenie.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
I believe that it was indeed vitally urgent to simplify the legislative framework in this respect.
Uważam, że uproszczenie ram prawnych w tym obszarze było w istocie niezwykle pilne.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
It is vitally important to aid employment and entrepreneurship during an economic crisis.
W czasie kryzysu ekonomicznego niezwykłe znaczenie ma wspomaganie zatrudnienia i przedsiębiorczości.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
A recent meeting of Baltic prime ministers and the decisions taken there are so vitally important that the Baltic countries will no longer be an energy island.
Niedawne spotkanie premierów państw bałtyckich i podjęte na nim decyzje są tak bardzo ważne, że państwa bałtyckie przestaną już być wyspą energetyczną.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Prevention remains vitally important, however: forests must be maintained and cleared.
Jednakże w dalszym ciągu zapobieganie ma kluczowe znaczenie: lasy muszą być utrzymywane w dobrym stanie i oczyszczane.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!

Sinonime
to a vital degree


dictionary extension
© dictionarist.com