transportation în Poloneză

pronunție
n. przewiezienie, transport, transportacja, dowóz, przenoszenie, fracht, zesłanie, deportacja, zsyłka

Propozitii exemplu

It recalls, too, the beginning of the Warsaw Ghetto Rising in 1943, in protest against the mass transportation of Jews to extermination camps by occupying German forces.
Przypomina też wybuch powstania w warszawskim getcie w 1943 r. w proteście przeciw masowemu wywożeniu Żydów przez niemieckiego okupanta do obozów zagłady.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
In this light, it is important that we lay down the appropriate rules for the users of all means of transportation and ensure that the services they are using are also of suitable quality.
W tym świetle ważne jest, abyśmy ustanowili odpowiednie zasady dla użytkowników wszystkich środków transportu i zapewnili, że usługi, z których korzystają, również będą odpowiedniej jakości.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
One point: I hope that science is prevailing over emotion in relation to the transportation of animals.
Jedna uwaga: mam nadzieję, że w odniesieniu do kwestii transportu zwierząt wiedza naukowa przeważy nad emocjami.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Using this canal and raising its profile will make the transportation of goods cheaper, safer and more efficient in terms of the use of energy resources.
Korzystanie z tego kanału oraz podniesienie jego rangi uczyni transport towarów tańszym, bezpieczniejszym i bardziej efektywnym pod względem wykorzystania źródeł energii.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
There are important issues like transportation, tourism, culture, preserving our heritage, but all these rank behind protecting our water resources.
Są tak ważne sprawy, jak transport, turystyka, kultura i zachowanie dziedzictwa, ale wszystkie one są drugorzędne w stosunku do ochrony zasobów wodnych.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Transportation of horses for slaughter in the European Union (written declaration)
Transport koni przeznaczonych na ubój w Unii Europejskiej (pisemne oświadczenie)
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
An integrated charter of passengers' rights would enable everyone - including people living with disabilities - to make use of transportation services, including group travel services.
Zintegrowany dokument dotyczący praw pasażerów umożliwi wszystkim - także osobom niepełnosprawnym - korzystanie z usług transportowych, między innymi w formie podróży grupowych.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Also, for instance, when it comes to transportation and the decarbonisation of transport, it goes without saying that the major cities will be key to finding solutions there.
Na przykład również w odniesieniu do transportu i jego dekarbonizacji nie trzeba mówić, że największe miasta odegrają kluczową rolę w poszukiwaniu rozwiązania.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
It is not for nothing that Spain heads the list of European Union countries whose passenger rail transportation increased the most in 2007-2008.
Nie na darmo Hiszpania widnieje na szczycie listy krajów Unii Europejskiej, w których w latach 2007-2008 odnotowano największy rozwój kolejowych przewozów osobowych.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Goods transportation, however, is another matter.
Przewozy towarowe to jednak inna sprawa.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!

Sinonime
a facility consisting of the means and equipment necessary for the movement of passengers or goods: bridge, facility, transit, landing field, short line, airfield, air transportation system, terminal, span, flying field, field, way, depot, infrastructure, highway system, base, telferage, line, transportation system, terminus, installation, public transit, public transport, telpherage
the act of moving something from one location to another: transshipment, bringing, relocation, transfer, lift, airlift, drive, lighterage, teleportation, delivery, transferral, connection, conveyance, resettlement, carry, pickup, connexion, transport, movement
the commercial enterprise of moving goods and materials: commercial enterprise, commercialism, business, commerce, ferrying, trucking, express, hauling, shipping, business enterprise, mercantilism, navigation, truckage, freight, expressage, ferry, air transport, freightage, transport, air transportation
the act of expelling a person from their native land: deportation, proscription, expatriation, exile, banishment


dictionary extension
© dictionarist.com