tally în Poloneză

pronunție
n. karbownica, karb, etykieta, zestawienie, odpowiednik
v. klapować, etykietować, zestawić, zgodzić się, zestawiać

Propozitii exemplu

I am pleased that virtually all the results of the EP report tally with those of the Commission report.
Jestem też zadowolony, że wszystkie wnioski w sprawozdaniu PE pokrywają się ze sformułowanymi w sprawozdaniu Komisji.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
It is essential to acknowledge that the results achieved up to now do not tally with the ambition behind this idea.
Najważniejsze jest potwierdzenie, że wyniki jakie dotąd osiągnięto nie odpowiadają ambicjom leżącym u podstaw tej idei.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
His meticulous tally-keeping has reached 4 200 victims, 18 of whom died this March: this is veritable carnage.
Dzięki tym skrupulatnym wyliczeniom wiadomo o 4 200 ofiarach, z których 18 zmarło w marcu tego roku - to istna masakra.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
These elements tally with the positions taking shape within the Council with a view to the Nagoya conference.
Te elementy pokrywają się ze stanowiskami, do jakich dochodzimy w Radzie w ramach dyskusji poprzedzających konferencję w Nagoi.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
However, the crux of the matter - and probably the stumbling block - will be agreeing a figure that tallies with the policies described in the report.
Jednakże sedno sprawy - i prawdopodobnie również główna przeszkoda - będzie polegało na przyjęciu liczby, która będzie zgodna z obszarami polityki opisanymi w sprawozdaniu.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
The manifest does not tally in the slightest with the cargo.
Manifest zupełnie nie zgadza się z ładunkiem.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
The electoral process lost credibility towards the end with regard to the tallying and announcement of presidential results.'
Proces wyborczy stracił wiarygodność pod koniec, jeśli chodzi o podsumowanie i ogłoszenie wyników prezydenckich”'
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
That may not tally with the clichéd view but it is a fact.
Być może stoi to w sprzeczności z powszechnym poglądem, ale to jest fakt.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Your report tallies with the findings of the Commission: there are no differences of opinion there.
Pani sprawozdanie pokrywa się z ustaleniami Komisji: nie ma w tym względzie różnic w opiniach.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!dictionary extension
© dictionarist.com