strongest în Poloneză

pronunție
adj. silny, mocny, potężny, ostry, trwały, dosadny, wyskokowy, esencjonalny, przekonywający, muskularny, siarczysty

Propozitii exemplu

The CFCs and halons that have the strongest ozone-depleting effect have been completely eliminated, save for a limited number of exceptions.
Wyeliminowano całkowicie chlorofluorowęglowodory i halony, które w największym stopniu zubożają warstwę ozonową, dopuszczając jedynie ograniczoną liczbę wyjątków.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Secondly, the G20 summit sent a very strong signal - clearly the strongest in 60 years - that the world was returning to multilateralism in economic decision-making on matters of global consequence.
Po drugie, szczyt G20 wysłał bardzo czytelny sygnał - chyba najsilniejszy od sześćdziesięciu lat - że świat powraca do wielostronności w podejmowaniu decyzji gospodarczych w sprawach o znaczeniu globalnym.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
in writing. - I am the strongest supporter of genuine human rights and therefore have no difficulty with many aspects of this report.
na piśmie. - Jestem zdecydowanym zwolennikiem autentycznych praw człowieka i dlatego nie mam trudności z wieloma aspektami przedmiotowego sprawozdania.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
The political persecution of Mr Rosales and many others is regrettable and should be condemned in the strongest possible terms.
Polityczne prześladowania Manuela Rosalesa oraz wielu innych są godne pożałowania i powinny zostać potępione w jak najbardziej zdecydowany sposób.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Our car exporters are by far the strongest importers on the Korean market, with strong growth rates.
Nasi eksporterzy samochodów mają zdecydowanie najmocniejszą pozycję na rynku koreańskim, wykazując najwyższe tempo wzrostu.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
We cannot be so naive as to believe that super-powerful Russia, with one of the strongest intelligence services in the world, is not capable of finding the perpetrators and bringing them to justice.
Nie możemy być aż tak naiwni, aby uważać, że rosyjskie supermocarstwo, dysponujące jednymi z najpotężniejszych służb wywiadu na świecie, nie potrafi znaleźć winnych i postawić ich przed obliczem sprawiedliwości.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Combined, our gross domestic product represents more than half the world's GDP, and we have the worlds strongest bilateral trade partnership, making up almost 40% of world trade.
Łącznie nasz produkt krajowy brutto stanowi ponad połowę światowego PKB, a nasze dwustronne relacje handlowe są najsilniejsze na świecie, reprezentując niemal 40% światowego handlu.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Journalists and internationally respected human rights activists need to be given the strongest rights and protections of any democratic system.
Dziennikarzom i uznanym na międzynarodowej arenie działaczom w obronie praw człowieka trzeba zapewnić największe prawa i ochronę ze strony systemu demokratycznego.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
However, once again, we have limited ourselves to statements of good intentions, as though simply saying that we are the best and the strongest will make it come true.
Po raz kolejny jednak ograniczyliśmy się do oświadczeń dobrej woli, jakby samo mówienie o tym, że jesteśmy najlepsi i najsilniejsi miało sprawić, że stanie się to prawdą.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
One of the strongest incentives the EU has is being part of the euro area.
Jednym z głównych bodźców po stronie UE jest przynależność do strefy euro.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!


dictionary extension
© dictionarist.com