strange în Poloneză

pronunție
a. obcy, nieznany, nieznajomy, nieswojski, daleki {przen.}, osobliwy, dziwny, dziwaczny, niesamowity, dziki

Propozitii exemplu

All of them were very strange food to us, we don’t know what any of them mean, but the menus looked very tasty, and the photos of food seemed really exciting.
Wszystkie z nich były dla nas bardzo dziwnym jedzeniem. Nie wiemy, co każde z nich oznacza, ale menu wyglądało bardzo smacznie, a zdjęcia jedzenia wydawały się naprawdę ekscytujące.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
And just as my granddad used to sit me on his knee and tell me about some of the strange things that Englishman will do for cheese, I’ll be able to do the same for my grandchildren.
I tak jak mój dziadek zwykł mnie brać na kolana i opowiadać o niektórych dziwnych rzeczach, które Anglicy są gotowi zrobić dla sera, ja będę mógł zrobić to samo dla swoich wnuków.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Furthermore, in Spain, during the summer, in every village there are traditional and popular parties that I have heard of, but many of them were very strange to me and I didn’t understand them very well.
Ponadto, w Hiszpanii podczas lata, w każdej wiosce są tradycyjne i popularne imprezy, o których słyszałem, ale wiele z nich było dla mnie bardzo dziwnych i nie rozumiałem ich bardzo dobrze.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
There was a great atmosphere: a lot of people have travelled a long way to take part in this strange festival.
Była świetna atmosfera: wielu ludzi udało się w długą podróż, aby wziąć udział w tym dziwnym festiwalu.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
"By God,” he said. "Something strange is going on, this hand is broken."
„Na Boga,” powiedział. „Coś dziwnego się dzieje, ta ręka jest złamana.”
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
“But no one came in. Then, I heard the knocking again. I got up, thinking it was very strange, and not knowing why I felt frightened.
„Ale nikt nie wszedł. Potem znowu usłyszałam pukanie. Wstałam, myśląc, że to było bardzo dziwne i, nie wiedząc dlaczego, czułam się przestraszona.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
“It was open all the time,” he said, in a strange voice. “Come on.”
„Były ciągle otwarte,” powiedział dziwnym głosem. „Chodźcie.”
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
It was certainly a strange tale; but what did it prove? That Yves de Cornault didn’t like dogs, but his wife loved them and persistently ignored her husband’s dislike?
Z pewnością była to dziwna opowieść; ale czego ona dowiodła? Że Yves de Cornault nie lubił psów, ale jego żona kochała je i z uporem ignorowała to, czego jej mąż nie lubił?
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Sometimes he can be a strange guy.
On czasami jest dziwny.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
It may sound strange, but it is true.
To może brzmieć dziwnie, ale to prawda.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!

Sinonime
being definitely out of the ordinary and unexpected; slightly odd or even a bit weird: exotic, fantastic, crazy, gothic, queer, curious, odd, funny, unusual, oddish, eerie, quaint, rum, grotesque, other, eery, freaky, singular, antic, peculiar, rummy, fantastical, weird
not known before: unknown, unfamiliar
relating to or originating in or characteristic of another place or part of the world: exotic, alien, imported, unfamiliarity, strangeness, established, foreignness, foreign-born, naturalized, foreign, curiousness, adventive, nonnative, unnaturalized, unnaturalised, tramontanedictionary extension
© dictionarist.com