specific în Poloneză

pronunție
n. specyfik
a. wyraźny, gatunkowy, właściwy, swoisty, własny, charakterystyczny, specyficzny, rdzenny, odmianowy

Propozitii exemplu

Many cultures have specific rituals and beliefs regarding the disposal of the placenta.
Wiele kultur ma specyficzne rytuały i wierzenia dotyczące usuwania łożyska.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
That Directive also provides for specific obligations for Member States as regards the exchange of information in the case of movement of health professionals.
Dyrektywa ta nakłada także na państwa członkowskie konkretne zobowiązania w zakresie wymiany informacji w przypadku przepływu pracowników służby zdrowia.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
The lack of specialised medical assistance, the lack of clinical experience in particular specialities and of specific medical services leads people to seek medical help in other countries.
Brak wyspecjalizowanej pomocy medycznej, brak doświadczeń klinicznych w określonych specjalnościach i konkretnych świadczeń medycznych prowadzi do poszukiwania pomocy lekarskiej w innych krajach.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
And your final question asks what specific measures the Commission intends to propose to make sure that SEPA migration does not lead to a more expensive payment system.
Ostatnie pytanie dotyczy tego, jakie Komisja zamierza podjąć konkretne działania, by wyeliminować możliwość powstania droższego systemu płatności wskutek migracji do systemu SEPA.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
I also hope that they do not have a specific segment of the electorate in mind.
Mam też nadzieję, że nie mają oni na myśli określonego segmentu elektoratu.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
In this case there is no immediate goal of having a specific result, but the overall result is better stability, more security and more opportunity.
W tym przypadku nie ma bezpośredniej kwestii osiągnięcia konkretnego wyniku: ogólnym celem jest wzrost stabilności, bezpieczeństwa i możliwości.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Here, too, I feel that there is not enough mention given to specific problems.
Również i tu odnoszę wrażenie, że nie poświęcono wystarczającej uwagi konkretnym problemom.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
I remember, when I went there with the Commission, President Barroso and other colleagues, I had specific dialogues with many of my interlocutors on this issue.
Pamiętam, że kiedy udałam się do Tybetu wraz z przedstawicielami Komisji, przewodniczącym Barroso i innymi kolegami, przeprowadziłam tam wiele konkretnych rozmów w tej właśnie sprawie.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
When an envoy of the Dalai Lama presented specific steps for autonomy in a memorandum, they were rejected by President Hu Jintao. He said, 'we must build a Great Wall against separatism'.
Kiedy wysłannik Dalajlamy przedstawił w memorandum konkretne kroki w kierunku autonomii, prezydent Hu Jintao odrzucił tę propozycję, mówiąc "musimy zbudować Wielki Mur przeciwko separatyzmowi”.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
At the moment we are working on many fronts in the Philippines, and all of them need to be approached in a specific way in their context.
Obecnie na Filipinach prowadzimy prace na wielu frontach i do każdego z nich należy podejść w sposób szczególny, uzależniony od kontekstu.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!

Sinonime
(sometimes followed by `to') applying to or characterized by or distinguishing something particular or special or unique: precise, specialised, ad hoc, circumstantial, particularized, generality, limited, particular, proper, particularised, unique, specialized, peculiar, special
stated explicitly or in detail: specified
a fact about some part (as opposed to general): fact, particular
relating to or distinguishing or constituting a taxonomic species
a medicine that has a mitigating effect on a specific disease: medicine, medication, medicinal drug, medicament
being or affecting a disease produced by a particular microorganism or condition; used also of stains or dyes used in making microscope slidesdictionary extension
© dictionarist.com