indication în Poloneză

pronunție
n. wskazanie, wskazówka, oznaka, oznaczenie, symptom, symptomat, przejaw

Propozitii exemplu

However, I regret that the mandatory indication of the minimum durability for all products, including those with a minimum durability of more than 30 months (Article 15), has not been adopted.
Żałuję jednak, iż nie wprowadzono wymogu wskazania daty minimalnej trwałości w przypadku wszystkich produktów, w tym również tych o minimalnej trwałości dłuższej niż 30 miesięcy (art. 15).
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Indications of origin must also be clear.
Należy również jasno określać pochodzenie.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
There are indications that this breakdown of society will have an effect on the European Parliamentary elections as well.
Widoczne są już przesłanki, że to załamanie społeczeństwa będzie miało negatywny wpływ również na europejskie wybory parlamentarne.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
The answer is 'no', because we have no indication or information which points in that direction.
Odpowiedź brzmi "nie”, ponieważ nie mamy żadnych oznak ani informacji, które na to wskazują.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
As yet we have no indication that this will happen.
Póki co nie ma przesłanek, by tak się stało.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
The indication of origin is handled under Commission Regulation (EC) No 543/2008, and it therefore comes under the responsibility of the Commission and is debated in committee.
Oznaczaniem miejsca pochodzenia zajmuje się rozporządzenie Komisji (WE) nr 543/2008, a zatem kwestia ta wchodzi w zakres odpowiedzialności Komisji i jest przedmiotem debaty w komisji.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
I would like to repeat again here that the key responsibility in the area of mandatory indications of origin for poultry meat lies with the Commission and not with the Council.
Chciałbym ponownie powtórzyć tutaj, że główna odpowiedzialność w dziedzinie obowiązkowego oznaczania miejsca pochodzenia mięsa drobiowego spoczywa na Komisji, a nie na Radzie.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
The most serious of these problems, the basic reason for these problems, is that the label is not accompanied by an indication of its period of validity.
Najbardziej poważnym, podstawowym powodem występowania tych problemów jest to, że etykieta nie jest stosowana wraz ze wskazaniem jej okresu ważności.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
I voted for the directive on the indication by labelling of energy consumption.
Głosowałam za dyrektywą w sprawie wskazania przez etykietowanie zużycia energii.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Indication of the energy consumption of television sets (
Wskazania zużycia energii przez telewizory (
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!

Sinonime
something that serves to indicate or suggest: tincture, communication, manifestation, evidence, glimpse, hint, mark, indicant, signalization, print, predecessor, trace, signalisation, clue, pointing out, shadow, symptom, vestige, harbinger, precursor, herald, forerunner, smoke, gesture
a datum about some physical state that is presented to a user by a meter or similar instrument: miles per hour, time, datum, mph, data point, meter reading, reading, clock time
something (as a course of action) that is indicated as expedient or necessary: advice
(medicine) a reason to prescribe a drug or perform a procedure: reason
the act of indicating or pointing out by name: denotation, naming


dictionary extension
© dictionarist.com