forceful în Poloneză

pronunție
a. pełen siły, pełny siły, energiczny, dynamiczny, forsowny, skuteczny, gwałtowny

Propozitii exemplu

There are a few areas in particular where the EU must be more forceful.
Jest kilka szczególnych obszarów, w których UE musi działać prężniej.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
It would be cynical, then, not to take very forceful action.
Niepodjęcie bardzo zdecydowanych działań byłoby wobec tego cyniczne.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
What is your position with regard to Parliament's demand for a swift and forceful revision of the financial framework for the period 2011-2013?
Jakie jest państwa stanowisko wobec żądań Parlamentu dotyczących szybkiej i zdecydowanej zmiany ram finansowych na okres 2011-2013?
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
The Parliamentary resolution made this message particularly forceful, and I would like to thank the European Parliament for that.
Rezolucja Parlamentu bardzo mocno podkreśliła znaczenie naszego przesłania i chciałabym za to podziękować Parlamentowi Europejskiemu.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
The democratic transformation of Turkey is a forceful testimony of the continued soft power of the EC accession perspective when used fairly and firmly and with vigour and consistency.
Demokratyczna transformacja Turcji to twardy dowód inteligentnych rządów ukierunkowanych na perspektywę przystąpienia do WE, umiarkowanych i stanowczych oraz sprawowanych w sposób prężny i spójny.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
But, above all, this new forceful Parliament, containing a pro-European majority, wants you - please - to take a lead, and in that we will be your willing partner and supporter.
Jednak ponad wszystko ten nowy potężny parlament, mający proeuropejską większość, chce, by pan objął przywództwo, o co prosimy, i w tym zakresie będziemy pańskim chętnym partnerem i stronnikiem.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
For this, absolutely crucial and forceful measures are needed.
W tym celu bezwzględnie konieczne są ważne i mocne działania.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
They are now scarred by the forceful return of stigmatisation on religious grounds, and women are forever the main victims of these changes.
Doświadczają one dotkliwego powrotu napiętnowania na podłożu religijnym, natomiast ofiarami tych zmian padają zawsze kobiety.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
We have an opportunity to boost the power of the International Criminal Court by adopting a forceful position on how the Court's Code of Professional Conduct should be amended this spring.
Mamy szansę wzmocnić władzę Międzynarodowego Trybunału Karnego, przyjmując zdecydowane stanowisko w sprawie sposobu, w jaki tej wiosny winien zostać zmieniony kodeks etyki zawodowej Trybunału.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
For those tasks, the fresh and forceful backing of the European Parliament is of great importance.
Dla tych zadań niezmiernie ważne jest świeże i potężne poparcie Parlamentu Europejskiego.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!

Sinonime
characterized by or full of force or strength (often but not necessarily physical): firm, impetuous, strong, forcible, strong-arm, impellent, sharp, drastic, exclamatory, bruising, emphatic, physical
forceful and definite in expression or action: assertive, self-assertive, emphatic, self-asserting© dictionarist.com