faulty în Poloneză

pronunție
a. wadliwy, brakowy, nieprawidłowy, błędny, mylny, nieścisły, kulawy {przen.}, niedoskonały, ułomny, niepoprawny

Propozitii exemplu

In my view, it is a faulty understanding of an open market to say we should open it and see where we go from there.
W mojej opinii błędne jest rozumienie otwartego rynku w taki sposób, że mówi się, iż należy go otworzyć i zobaczyć, dokąd nas to zaprowadzi.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
What is more, your line of reasoning is also faulty, as you are presuming that the two markets are the same size.
Ponadto pański sposób argumentacji również jest błędny, gdyż zakłada pan, że te dwa rynki są tej samej wielkości.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
This Europe is faulty, and northern European citizens will soon refuse to pay any more for your mistakes and for the lax socialist governments in these countries.
Ta Europa jest wadliwa, zaś obywatele Europy Północnej wkrótce odmówią dalszego płacenia za wasze błędy oraz za pobłażliwe socjalistyczne rządy w tych krajach.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
If our analysis is faulty, our solutions will likewise be faulty.
Jeśli nasza analiza jest błędna, to nasze rozwiązania będą również błędne.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
This is partly due to the weak institutions in the recipient countries, but it is also due to faulty incentive structures and a lack of documented accountability.
Dzieje się tak po części za sprawą słabości instytucji w krajach przyjmujących, lecz także za sprawą wadliwych struktur motywacyjnych oraz braku udokumentowanej odpowiedzialności.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
The MARIN Institute in the Netherlands found the main reasons for container stack collapses were faulty lashings, overweight containers and faulty stowage.
Zgodnie z ustaleniami holenderskiego MARIN Institute, głównymi przyczynami przewracania się stosów kontenerów było niewłaściwe mocowanie, przeładowanie kontenerów i błędy przy załadunku.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
The current controversy about faulty toys from China is a good illustration of how important it is, in dialogue with external trade partners, that we should have internationally recognised standards.
Kontrowersje, które wzbudzają obecnie wadliwe zabawki z Chin stanowią dobry przykład tego, jak istotne jest opracowanie, w porozumieniu z partnerami handlowymi z państw trzecich, norm uznawanych na szczeblu międzynarodowym.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
I would remind you of the case in which three people died in Greece after using a faulty steam iron.
Chciałbym przypomnieć państwu o przypadku, gdy trzy osoby straciły życie w Grecji w wyniku użycia wadliwego żelazka parowego.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
The accident which occurred on 27 October may be attributed to a combination of faulty design and subsequent inspection errors.
Wypadek, który wydarzył się w dniu 27 października, może być przypisany wadliwej konstrukcji i błędom kontroli łącznie.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
A badly made road is so often all it takes to cause the death of a person who may have been travelling at a normal speed merely because some of the structural elements are faulty.
Źle skonstruowana droga to często czynnik wystarczający do spowodowania śmierci osoby, która mogła jechać z dopuszczalną prędkością. Na wypadki często mają wpływ wady elementów struktury nawierzchni.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!

Sinonime
having a defect: imperfect, defective
characterized by errors; not agreeing with a model or not following established rules; the wrong side of the road": incorrect, wrong, inaccurate© dictionarist.com