essentially în Poloneză

pronunție
adv. esencjonalnie, istotnie, merytorycznie

Propozitii exemplu

This essentially brought the whole negotiation process to a halt, and it requires a response from the international community, I insist, at two levels.
Zasadniczo doprowadziło to do wstrzymania procesu negocjacji i niezbędna jest reakcja społeczności międzynarodowej, na którą nalegam, na dwóch płaszczyznach.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
It is essentially a legal requirement based on the rules of legality laid down by the World Trade Organisation.
W rzeczywistości jest to wymóg prawny wynikający z zasad legalności ustanowionych przez Światową Organizację Handlu.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
in writing. - (SV) The rapporteur paints an essentially accurate picture of Africa's many challenges.
na piśmie. - (SV) Sprawozdawczyni przedstawia zasadniczo trafny obraz wielu wyzwań stojących przed Afryką.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Territorial cohesion is essentially about achieving balanced development across the EU and in this context it should constitute a central objective of all community policies.
Spójność terytorialna polega zasadniczo na zapewnieniu zrównoważonego rozwoju w całej UE; w tym kontekście powinna ona stanowić podstawowy cel wszystkich obszarów polityki wspólnotowej.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Where necessary the European Investment Bank must be recapitalised so as to be able to aid the restructuring of the sector and its thousands of subcontractors, which are essentially SMEs.
W razie konieczności należy dokapitalizować Europejski Bank Inwestycyjny, aby mógł wspomagać restrukturyzację sektora oraz tysiące podwykonawców, którymi są zasadniczo MŚP.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
That was the one he essentially lost, because it was only during the Second World War that the economic motor ran again in the US.
Akurat ten element w istocie był chybiony, ponieważ gospodarka USA ruszyła ponownie dopiero podczas II wojny światowej.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
It is essentially self-perpetuating.
W zasadzie sama się utrwala.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
It has to go, not only because it entails far too much red tape, but also, in particular, because it essentially infringes the principle of subsidiarity.
Musimy go odrzucić, nie tylko dlatego, że wiąże się z nim nadmierna biurokracja, ale również w szczególności dlatego, że w zasadzie narusza on zasadę pomocniczości.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Essentially we have witnessed genuine simplification, genuine acceleration and of course a change of strategy through the inclusion of investment action in the area of energy saving measures.
Mianowicie jesteśmy świadkami faktycznych uproszczeń, faktycznych przyspieszeń i oczywiście zmiany strategii poprzez objęcie działaniami inwestycji w zakresie działań energooszczędnych.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
The legal issue and the issue of prior authorisation are essentially a way of refusing the right to health.
Kwestia prawna i kwestia uprzedniej zgody są w gruncie rzeczy rodzajem odmowy prawa do zdrowia.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!

Sinonime
in essence; at bottom or by one's (or its) very nature: basically, fundamentally


dictionary extension
© dictionarist.com