calculation în Poloneză

pronunție
n. obliczenie, obliczanie, wyliczenie, rachowanie, kalkulacja, obrachunek, rachunek, rachuba, wyznaczenie

Propozitii exemplu

According to my calculation, she should be in India by now.
Według moich obliczeń, powinna być już w Indiach.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Our calculations show that the rocket is off its course.
Nasze kalkulacje wskazują, że rakieta jest poza swoim kursem.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Calculations suggest that roughly EUR 580 million are available for the Cariforum countries over the existing EDF and other financial framework periods up to 2013.
Z obliczeń wynika, że kraje CARIFORUM mają dostęp do około 580 milionów euro w ramach obecnego Europejskiego Funduszu Rozwoju i w innych okresach ram finansowych do roku 2013.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Well, the calculation is simple.
Metoda obliczenia jest prosta.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Any added cost resulting from the purchase of energy-efficient car tyres will, according to calculations, be recovered within eight months.
Wszelki dodatkowy koszt wynikający z zakupu energooszczędnych opon samochodowych zostanie, jak obliczono, odzyskany w ciągu ośmiu miesięcy.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
In some cases, consumers have had to accept outrageous bills that have not been backed up by any universally applicable calculation.
Niekiedy konsumenci muszą godzić się na skandalicznie wysokie rachunki nie poparte żadną ogólnie przyjętą kalkulacją.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
First of all, we are awaiting calculations of the scale of the damage and then we can decide how best to use the Solidarity Fund.
Po pierwsze, oczekujemy na wyliczenie skali zniszczeń, a następnie będziemy mogli zdecydować jak najlepiej wykorzystać Fundusz Solidarności.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
However, Commissioner, the basic debate remains whether to abolish the system of tax calculation at source in favour of the automated exchange of information.
Jednak, panie komisarzu, pytanie, czy system pozwalający na pobieranie podatku u źródła należy zastąpić automatyczną wymianą informacji pozostaje wciąż otwarte.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
The second problem which remains unresolved and which has serious consequences for the new Member States is the calculation of on-call time.
Drugi problem, który pozostaje nierozwiązany, i który ma poważne następstwa dla nowych państw członkowskich to obliczanie czasu dyżuru.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
The Council wants to keep both the opt-out and the yearly calculation of working time.
Rada chce zachować zarówno opt-out jak i obliczanie czasu pracy w skali roku.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!

Sinonime
the procedure of calculating; determining something by mathematical or logical methods: mathematical operation, computing, transposition, recalculation, process, number crunching, procedure, computation, operation, mathematical process
problem solving that involves numbers or quantities: differential coefficient, conversion, differential, problem solving, integral, idea, first derivative, approximation, figuring, extrapolation, computation, estimation, derivative, derived function, reckoning, estimate, interpolation
planning something carefully and intentionally: preparation, planning, provision, deliberation


© dictionarist.com