businesslike în Poloneză

pronunție
a. solidny, praktyczny, poważny, rzetelny

Propozitii exemplu

Furthermore, it is important for the public to interact with the private sector, since the public must learn to act in a business-like way and in accordance with a sustainable policy.
Ponadto ważne jest, by sektor publiczny współdziałał z prywatnym, gdyż sektor publiczny musi się nauczyć działać w sposób bardziej biznesowy, a także zgodny z polityką zrównoważonego rozwoju.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Our aim is to have a focused, business-like summit.
Naszym celem jest odbycie ukierunkowanego, merytorycznego szczytu.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
I am pleased that we will be addressing this issue in particular and that this debate will be businesslike and not ideological.
Cieszę się, że zajmiemy się w szczególności tą sprawą i że debata będzie miała charakter biznesowy, a nie ideologiczny.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Our comments must be businesslike.
Nasze uwagi muszą być rzeczowe.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
The Slovak Government is striving for a peaceful, businesslike discussion of these issues on a bilateral level.
Słowacki rząd zabiega o pokojową, merytoryczną dyskusję na ten temat na szczeblu dwustronnym.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
I should like to thank Mrs Patrie very much for a thorough and business-like report.
Za opracowanie rzeczowego i wnikliwego sprawozdania bardzo dziękuję autorce - pani Béatrice Patrie.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
Postal services have been secured in these countries at the same time as quality and service has improved through more businesslike operations.
Usługi pocztowe zostały w tych krajach zapewnione, a jednocześnie wzrosła jakość usług i obsługi, poprzez wdrożenie operacji o charakterze bardziej biznesowym.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
I thank Mrs Weisgerber for a businesslike report.
Dziękuję pani Weisgerber za rzeczowe sprawozdanie.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
This is a good, business-like report.
Jest to rzeczowe i dobre sprawozdanie.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!
We shall be analysing this keenly, and in the second week in October we shall hopefully reach a rather more businesslike conclusion more helpful to people in the region.
Będziemy to jeszcze żywo analizować i mam nadzieję, że w drugim tygodniu października dojdziemy do wniosków bardziej rzeczowych, bardziej ukierunkowanych na pomoc ludziom w tym rejonie.
pronunție pronunție pronunțieu Report Error!

Sinonime
exhibiting methodical and systematic characteristics that would be useful in business: efficient
not distracted by anything unrelated to the goal: earnest, purposeful


dictionary extension
© dictionarist.com